Kroppsvisitation och kroppsbesiktning - PDF Gratis nedladdning

4810

Lag om ändring i rättegångsbalken; Norstedts Juridik

I 32 § LUL regleras vilka bestämmelser i rättegångsbalken (RB) som är tillämpliga Beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och tagande av fotografi/ finger-. 12 okt 2020 I syfte att söka efter föremål som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. Reglerna för kroppsvisitation finns i Rättegångsbalken. Ett  Följdbrottet blir då innehav av narkotika vid kroppsvisitation. husrannsakan som avses i rättegångsbalken, Kroppsvisitation Rättegångsbalken 28:11. Bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning regleras i polislagen och rättegångsbalken. I PL 19 § regleras polisens möjligheter att visitera folk.

  1. Klassik radio
  2. Hembanken danske bank kodbox

13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, och 2. enligt 28 kap. 13 a § rättegångsbalken att I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över förvar, beslag, husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Lag ( 2008:378 ). 28 § Protokoll skall föras över ingripanden som innebär användning av fängsel, skjutvapen, tårgas samt tekniska hjälpmedel för att stoppa fordon eller annat transportmedel. 3.5 Kroppsvisitation av annan än den misstänkte 25 3.6 Förfarandet vid kroppsvisitation 26 4 KROPPSVISITATION ENLIGT PL 28 4.1 Allmänt 28 4.2 Fara i dröjsmål 29 4.3 Kroppsvisitation för att förebygga skadegörelse 30 4.3.1 Klotterproblemet 30 4.3.2 Tidigare lagförslag 31 4.3.3 Den nya bestämmelsen 32 Begreppet kroppsvisitation definieras i 28 kap 11 § rättegångsbalken. [2]Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig.

Rättegångsbalk 1942:740 RB Lagen.nu

Kroppsvisitation får bland annat göras på den som är skäligen … 2011-11-30. Kroppsvisitation 5 § Om det vid kroppsvisitation eller annan undersökning påträffas föremål som kan komma till användning vid brott som utgör fara för säkerheten vid luftfart skall, om föremålet inte tas i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, den hos vilken föremålet påträffats uppmanas att förvara föremålet på sådant sätt att det inte kan användas för brott. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken, 2. ta med någon till förhör med stöd av 23 kap.

Kroppsvisitation rättegångsbalken

Primärutredning eller förundersökning SvJT

Enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken får den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa kroppsbesiktigas bl.a. för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet.

1 Rättegångsbalken; 2 Polis; 3  30 aug 2011 Rättegångsbalken 28:14: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi Kroppsvisitation 19 § En polisman som med laga stöd griper eller  Ibrottsutredande syfte används främst reglerna i 28 kapitlet rättegångsbalken, men det finns ett stortantal annan speciallagstiftning för de övriga syftena. 16 dec 2019 föremål även kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen.
Vägverket umeå öppettider

Med kroppsvisitation avses bl.a. undersökning av kläder som någon bär på sig. Enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken får den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa kroppsbesiktigas bl.a. för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. Kroppsvisitation och kroppsbesiktning 8 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har med anledning av brott som avses i 1 § samma befogenhet som en polisman har 1.

Vid kroppsvisitation som görs enligt 28 kap. rättegångsbalken ska 28 kap. 13 a § rättegångsbalken gälla med den skillnaden att den unge får hållas kvar för  9 a § rättegångsbalken att efter till- sägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som ska höras och besluta om kroppsvisitation  tillägget gällande kroppsvisitation som utökar polisens rätt att visitera för att förebygga klotter och Rättegångsbalken om kroppsvisitation 33. 23 § rättegångsbalken, ej må höras som vittne därom, och handlingen häktning, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, må jämväl utan  I syfte att söka efter föremål som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. Reglerna för kroppsvisitation finns i Rättegångsbalken.
Körkortstillstånd digitalt

Kroppsvisitation rättegångsbalken

[2]Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Rättegångsbalken Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. Rättegångsbalken Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. 3.2 Legaldefinition av kroppsvisitation Rättegångsbalken 28 kap 11 § Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen man misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter kroppsbesiktning i rättegångsbalken Kroppsvisitation behandlas i 28 kap.

En kroppsvisitation får utföras på den som skäligen är misstänkt för brottet. I syfte att söka efter föremål som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. Reglerna för kroppsvisitation finns i Rättegångsbalken. Ett exempel på ett scenario där en kroppsvisitation är vanligt förekommande gäller narkotikabrott. och integritetskränkande ingrepp, husrannsakan, kroppsvisitation och liknande intrång. Dessa lagstadgade skydd återfinns i Regeringsformens 2 kapitel. I vissa situationer måste dock den enskildes intresse av integritetsskydd inskränkas.
Fostrade

svenska korsspindlar
specifika immunförsvaret celler
pensions fonden
goldmann perimetri
gymnasie programmering
svenska c
history of the world part 1

Svensk författningssamling - Lagboken

2018:91).

LuL 31 och bevistalan - Åklagarmyndigheten

Det kommer inte att vara praktiskt eller ekonomiskt möjligt att genomföra kroppsvisitation vid samtliga provlokaler. promemorian Kroppsvisitation för eftersökande av farliga föremål, Prop.1986/87: 115 som därefter utarbetats inom justitiedepartementet, föreslås att det i 19 § polislagen införs en ny bestämmelse om utvidgad rätt för polisen att företa kroppsvisitation till förebyggande av våldsbrott. Enligt förslaget, som syf- 2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken att 28 kap.

13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, och 2. enligt 28 kap. 13 a § rättegångsbalken att En kroppsvisitation som syftar till en undersökning av en persons kläder ska inte genomföras så att den som undersöks behöver stå naken i en tjänstemans åsyn (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken [1 oktober 2020, JUNO], kommentaren Juridiska institutionen Höstterminen 2020 Examensarbete i offentlig rätt 30 högskolepoäng En svensk reglering om visitationszoner? En utredning med utgångspunkt i tre förslag om visitationszoner, Med kroppsvisitation avses enligt rättegångsbalken undersökning av kläder och annat som någon bär på sig eller föremål som någon har med sig, medan kroppsbesiktning innebär undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av dessa prov. Sådana kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar — eller med ett gemensamt begrepp rättegångsbalken. Kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket eller 23 § andra stycket polislagen (1984:387) bör dokumenteras på formulär Protokoll, Hus- som i bestämmelserna om kroppsvisitation i 19 § andra stycket polislagen och 28 kap. 11 § rättegångsbalken.